технічне меню
Титул
       
    Словяни
       
    Піднесення Києва
       
    Київ у зеніті слави
       
    Занепад Києва
       
    Хронологія
    Генеологія
 
    Анти
    Розміщення племен
    Перша держава
    Назва "Русь"
       
    Давні словяни
    Ранні держави словян
       
    Держава Само
    Карантанія
    Перше Болгарське царство
    Велика Моравія
    Полабські словяни
       

 

 

 Ранні держави словян
     
 

Стародавні словяни

 
     
  Словяни  
     
 

Джерела по історії стародавніх С. - предків сучасних слов. народів - археологічні і лінгвіністичні дані зведення грекоримських і візунтійських. істориків (Пліній Старший, Тацит, Птолемей, Йордан, Прокопій Кесарійській і ін.), ранньосередньовічні літописи, хроніки. Якнайдавніші зведення об С., відомих тоді під ім'ям венедів, відносяться до 1-2 стт. н.е. З сер. 6 в. найменування Sklabenoi, Sclaveni неодноразово зустрічається в текстах Прокопія, Йордана і ін. До 2-а підлога. 7 в. відноситься перша згадка про слов'ян (сакалиба) у араб. авторів (Абу Малік аль-Ахталь).
Дані мовознавства зв'язують стародавніх С. з областю Центр. і Сх. Європи, що тягнулася від Ельби і Одеру на 3х., в бас. Вісли, у Верх. Подністровя і до Середнього Подніпровя на Сх. Пн. сусідами С. були германці і балти, що складали разом з С. пн. групу індо-європ. племен. Сх. сусідами С. були західноіранські. племена (скіфи, сармати), південними - фракійці і ілірійці, західними - кельти. Питання про якнайдавнішу "батьківщину" С. залишається дискусійним, але більшість дослідників вважають, що вона знаходилася до Сх. від Вісли.
По припущенню багатьох слов. археологів, стародавні С., так само як германці і балти, були нащадками землеробсько-скотарських племен шнурової кераміки культури, що розселилися на межі 3-го і 2-го тис. до н.е. з Пн. Причорномор'я і Прикарпаття по Центр., Пн. і Сх. Європи.
У подальший час С. були представлені деяк. генетично зв'язаними між собою археол. культурами, особливе значення серед яких мали тшинецька культура, поширена в 3-ій четв. 2-го тис. до н.е. між Віслою і середнім Дніпром, лужицька культура (13-4 стт. до н. э.) і поморська культура (6-2 стт. до н. э.) на тер. Польщі. У Подніпровї археологи рахують прасловянами носіїв чорноліської культури (8 - поч. 6 ст. до н. е.), неврів або навіть скіфів-орачів у Геродота. Що існувала з кон. 1-го тис. до н.е. на Пріпяті і в середньому Подніпровї зарубинецька культура зв'язується з предками сх. слов'ян. Це була культура розвиненого залізного століття, її носії займалися землеробством, скотарством і ремеслами. Ймовірно, у деяких передових племінних груп родова община змінилася вже територіальній.
У 2-4 стт. н. е., в результаті руху на пд. герм. племен (готи, гепіди), цілісність терр. С. була порушена, що мало, мабуть, велике значення у відособленні С. на західних і східних. Осн. маса носіїв зарубинецької культури пересувається в перших століттях н.е. на Пн. і Пн.-Сх. по Дніпру і Десні (пізньозарубинецька культура). У 3-4 стт. в середньому Подніпровї мешкали племена, що залишили Черняховські старовини, археологи вважають їх слов'янами. У кон. 5 ст., після падіння держави гунів, почалися просування С. на південь (до Дунаю, в Пн.-Зх. Причорномор'я) і їх вторгнення в балканські провінції Візантійській імперії. Племена С. розділялися тоді на дві групи - антів (що вторгалися на Балканський п-ів через пониззя Дунаю) і склавинів (нападаючих на візант. провінції з Пн. і Пн.-Зх.; про вторгнення С. на Балканський п-ів див. в ст. Велике переселення народів).
Колонізація Балканського п-ва була результатом не переселення, а розселення С., вони утримали всі свої старі землі в Центр і Сх. Європі. У 2-й пол. 1-го тис. С. зайняли Верх. Подніпровя і його пн. периферію, що належали раніше сх. балтам і угро-фінським племенам, а також землі по ниж. Ельбі і Пд-Зх. побережжю Балтійського м. (див. Полабські слов'яни, Бодрічі, Лютічі) і перетворилися на найбільшу етн. групу Європи. Як анти, так і склавини розпадалися на окремі плем. угрупування: вже в 7 в. відомі дуліби, ймовірно, тоді ж існували і інші "племена" С., перераховані ''Повесті времяних літ'' (поляни, сіверяни, древляни, кривичі, уличі, тіверці, хорвати радимичі, дреговичі, вятичі і др.).
У 7-8 стт. серед об'єднань С., що проникли на Балканський п-ві, були відомі драгувити, сагудати, верзіти, севери (сіверяни) і б. ін.
Свідоцтва письмових джерел підтверджуються арх. пам'ятниками С. Це залишки поселень з житлами-напівземлянками із зробленим з колод зрубом (рідше -наземные стовпові споруди), окремі городища-притулки, могильники і кургани із залишками трупоспалення. У взаємодії з культурами найближчих сусідів - розвивалося мистецтво С. многообразні зразки кераміки, прикрашеної дряпнутим і рельєфним орнаментом. Ювелірне мистецтво представлене залізними і бронзовими фібулами з гравірованими і литими узорами, жіночими прикрасами. Найбільш характерні мотиви орнаменту були пов'язані з культами Сонця (круг, хрест, свастика), води і дощивши (хвилясті і сітчасті узори), блискавці (зигзаги). Космологічн. уявлення С. відобразилися і в окр. витворах монументальної скульптури (напр., в Збручськом ідолі). Найбільш поширеним типом пластики С. були зображення богів, що споруджувалися в центрі святилища, що нерідко мають.декілька лиць і що відрізняються статичністю і нерозчлено-ваністю форм. У 7 ст. у ювелірних виробах С. виявився зростаючий вплив візант. мист.
На основі письмових джерел 6-12 стт., арх. і етногр. відомостей виявляються деякі межі давньосл. міфології і релігії. До якнайдавніших форм релігії відносяться сімейнородові культи предків-"батьків" (пережитки його - образ Щура, домовика і т. п.), до них відноситься культ Роду і Породіль, котрі зв'язані і з родючістю. Громадські землеробчі культи згодом були пристосовані дохристиянських свят (святки). До землеробських культів мали відношення небесні божества Сварог і Дажбог. Бог грози Перун очолив в період розпаду родового ладу пантеон сл. божеств. До нижчих божеств відносилися лісовик, водяний, польовий дух, вила - водяні, польові, лісові, гірські або повітряні діви. Заг.слав. пантеон, ймовірно, був відсутній (у різних груп повторюється лише Перун). У кін. 1-го тис. спостерігається переродження племінних культів в державні.
Письмові і арх. дані свідчать про те, що в третій чверті 1-го тис. у С. відбувався процес розкладання первіснообщинних відносин, що було обумовлене змінами в екон. житті С., перш за все в системі землеробства і землекористування, розвитком ремесел. С. займалися землеробством ріллі, скотарством, різними ремеслами, жили сусідськими общинами; іст. обстановка (війни, розселення) сприяла процесу розпаду родових зв'язків, розвитку приватній власності на знаряддя і засоби .произ-ва і утворенню класів.
У результаті розселення С. по величезних просторах, що мали різне місцеве населення, етн. і мовна спільність С. почала поступово руйнуватися, що привело до утворення тих, що існують донині трьох слов'янських угрупувань - західній, східній і південній. З розпадом родового ладу і з виникненням якнайдавніших сл. держ [Перше Болгарське царство (див. в ст. Болгарія), держави Само, Великоморавська держава, Карантанія, Київська Русь] в кінці 1-го тис. н.е. почали формуватися середньовічні сл. народності: поляки і чехи, а декілька пізніше - словаки; словенські, серби, хорвати і болгари. У східних С. йшов процес формування руської народності (українці). З 9-10 стт. серед С. починає розповсюджуватися християнство, що поступово зайняло положення пануючій релігії. Глибокий вплив на складання нац. культур епохи формування ранньофеод. держ. Сх. Європи (8-9 стт.) надала художня спадщина С.
У подальші сторіччя терр. розселення С. зазнала істотні зміни. Просунулися в долину середнього Дунаю мадярські (угорські) племена (кон. 9 в.) відрізали зх. слов'ян від південних, причому частина сл. населення Паннонії асимілювала угорцями. Teрр. зх. С. скоротилася під натиском німців (див. "Дранг нах Остен"). Просунувшись на схід, німці знищили або поглинули майже всіх полабських С. (окрім невеликої групи, з котрих сформувалися лужичани) і поморських С. (окрім кашубів); поляки на С. були в значить. частини відрізані від Балтійського м., а на Пд., де німці проникли до Силезії, опинилися відчленені від чехів; німці зайняли і частину чеських земель. Незн. скоротилася терр. південних С.; велика частина їх на Пелопоннеському п-ві асимілювана греками; йшов процес асиміляції австрійцями Карантійських словен. У 2-й пол. 14 ст. почалося навала турок, котрі зайняли терр. болгар і сербів, примусивши частину останніх переселитися з т.з. Старої Сербії та Косового на північ, в область Воєводіни. У боротьбі проти турок оформилися пдслов. народності. У східних С. в 13 ст. у результаті нашестя монголо-татар опинилися обезлюдненими пд-сх області, проте вже в 15 ст. в ході боротьби Русько-Литовської держави із Золотою Ордою і що виникли після її розпаду татарськими ханствами заселення цих областей поновилося. В цей час розвернувся і процес формування сх.-слав народностей - українців і росіян, а декілька пізніше - білорусів. Після падіння в 16 в. Казанського і Астраханського ханств росіяни розширили терр. свого розселення, просунувшись в Поволжжя, Пріуралля і далі - в Сибір; українці після падіння Кримського ханства заселили Причорноморські степи і разом з росіянами - степові і предгірні р-ни Пн. Кавказу. Етн. терр. білорусів залишилася без істот. змін.

Велика Радянська Енциклопедія (з поправками)

 
     
 

САМО

 
 

Держава Само - найдавніша слов'янська держава, згадана в письмових джерелах (перша через близкість розташування до західних літописних центрів). Існувало на території сучасних Чехії і Нижньої Австрії, об'єднавши предків сучасних чехів, словаків, лужицьких сербів і словен. Точних даних про межі держави не збереглося, імовірно була попередником Карантанії і Моравії.

 
 

Упоминания в хронике Фредегара[1] "...На 40-м году правления Хлотаря (623 г.) некий человек по имени Само, франк родом из Санса, вместе с другими купцами отправился к тем славянам, которые известны как венды. Славяне уже подняли восстание против авар, называемых также гуннами и против их правителя-кагана. Венды были долгое время поданными гуннов, которые использовали их как befulci. Когда бы гунны не выступали против других народов, они стояли у лагеря в строю, готовые к бою, пока сражались венды. Если венды побеждали, то гунны бросались вперед за добычей, но если венды терпели поражение, то гунны поворачивали их и вновь заставляли вступать в битву. Венды звались гуннами befulci, потому, что они дважды начинали атаку в боевых порядках, и таким образом, прикрывали гуннов. Каждый год гунны зимуют со славянами, спят с их женами и детьми, и вдобавок славяне платят дань и терпят много других тягот. Сыновья, рожденные от гуннов славянским женами и дочерьми однажды нашли это постыдное унижение нестерпимым, и поэтому, как я сказал, они отказались подчиняться своим господам и подняли восстание. Когда они выступили против гуннов, Само, о котором я говорил, пошел с ними, и его храбрость вызвала их восхищение: удивительно много гуннов пало от меча вендов. Признав его заслуги, венды сделали Само своим королем, и он правил ими 35 лет. Несколько раз они, под его руководством, воевали с гуннами, и его благоразумие и храбрость всегда доставляли вендам победу. У Само было 12 вендских жен, которые родили ему 22 сына и 15 дочерей..."
"...В этом году славяне (или венды, как они себя называют) убили и ограбили большое число франкских купцов в королевстве Само, и так началась вражда между Дагобертом и Само, королем славян. Дагоберт отправил Сихария с посольством к Само с требованием соответствующего возмещения за ограбление купцов его людьми. Само не пожелал видеть Сихария и не допускал его к себе. Но Сихарий оделся как славянин и таким образом, вместе со своей свитой, проник в покои Само и полностью прочел ему послание, которое ему было приказано вручить. Но, как это обычно бывает у язычников и у людей дурной гордости, Само не признал ничего из того зла, которое он совершил. Он просто утверждал, что у него есть намерение совершить правосудие в этом споре, также как и в других раздорах, которые возникли в это же время. При этом, посол Сихарий, поступив как глупец, говорил с Само угрозами, хотя для того эти слова не имели никакого значения. Он сказал, что Само и его народ обязаны быть верными поданными Дагоберта. Оскорбившись, Само ответил: ”Земля, занимаемая нами, принадлежит Дагоберту, и мы являемся его людьми лишь при условии, что он будет поддерживать с нами дружбу”. Сихарий возразил: ”Невозможно для христиан и слуг Господа жить с условием дружбы с собаками”. ”Тогда, сказал Само, если вы божьи слуги, то мы его гончие псы, и если ты настаиваешь на оскорблении Его, то в нашем праве разорвать тебя на куски”. И затем Сихарий был выгнан вон. Когда он вернулся к Дагоберту с донесением о результатах своей миссии, король приказал тайно собрать войско со всего королевства Австразии для похода против Само и вендов. Против вендов выступило три отряда, лангобарды также помогли Дагоберту, сделав нападение на славянскую землю. Но славяне повсюду приготовились к отпору. Алеманские войска под командованием герцога Хродоберта одержали победу в том месте, где они вступили в славянскую землю, и лангобарды также одержали победу и, как и алеманы, взяли много славянских пленных. Но, с другой стороны австразийцы Дагоберта, осадившие крепость Вогастисбург, в которой укрылось множество самых решительных вендов, были сокрушены в трехдневной битве. И поэтому они вернулись домой, оставив во время своего бегства все палатки и снаряжение. После этого венды совершили много грабительских набегов на Тюрингию и прилегающие земли королевства франков. Помимо этого, Дерван, герцог сорбов, народа славянского происхождения, долгое время подчинявшийся франкам, перешел под власть Само вместе со всеми своими людьми. И не столько славянская храбрость вендов позволила им одержать победу над австразийцами, сколько плохое состояние духа у последних, которые видели, что их Дагоберт их ненавидит и постоянно обирает..."

 
     
 

Империя Само на территории Чехии

Под руководством франкского купца Само была начата борьба конкретно неопределенных западнославянских племен против аварского господства (наверное где-то на Моравии). Летописец Фредегар пишет: "Когда Виниды видели способности Само то выбрали его своим королем. Во время его правления Видины часто сражались с гунами (аварами) а благодаря его способностям видины гунов всегда побеждали. Само имел двенадцать жен с рода виниду от который имел двадцать двух сыновей и пятнадцать дочерей". Территориальный масштаб империи Само (623-658 гг.) точно не известен. Ядро империи находилось наверное на Моравии или в Западной Словакии, принадлежали к ней чешские славяне а наверное и альпийские племена. Согласно летописцу Фредегару были случаи грабежей и избиения франкских купцов на территории империи Само. Это стало предлогом для франкского короля Дагоберта в631 г., что бы выслать большой воинский экспедицию (состоящую с франков, аламанов и лангобардов), которая по четырем направлениям вторглась в страну. Но его объединенные с германами силы были разбиты. У крепости Вогастисбург (ее местоположение не установлено - может быть в окресностях Кладна, в Помохани возле Вогастесродэ или на горе Рубин) всетаки экспедиция была поражена.

Сражение продолжалось три дня. После этого славяне вторглись в Дуринию и другие части владения франков. К Само присоединился сербский воевода Дерван. Новые вторжения войск Само в Дуринию в 633-636 гг. Нападения были остановлены только воеводой Радулфом, франкским управляющим Дуринией. 658 или 659 гг. смерть Само закончила вступную главу истории чешского государства. После этого известия о славянах полностью пропадают на целых 129 лет. Только экспансия франкской империи в Баварию и Придунайские области при правлении Карла Великого (768-814 гг.) вызвали новый интерес летописцев о западных славянах. В743 г. славяне (очевидно с горноавстрийских придунайских и чешских областей) воевали по боку баварского воеводы Одилы против франков на Леху. В788 г. второй с правителей каролинской династии, франкский король Карл Великий, организовует в северной Баварии так называемую Чешскую марку, то есть военскую пограничную область (какая-то воинизированная полоса франкской империи) против чешским славянам.

Первое упоминание о славянах с Чехии во франкских источниках

791-795 гг. произошло несколько походов против аварам в придунайских областях. В франкских рядах воевали и чешские славяне. Аварская империя была разрушена. Авары признали франкское господство приняли крестьянство и постепенно ассимилировались.795 г. в походе против аварам принял участие воевода Вономир. Это первое упоминание о чешских славянах во франкских источниках.

Проникновение крестьянства на территорию Чехии

После бискупского синода796 г. на берегу Дуная началось проникновение крестьянства на территорию государства. Здесь действовала баварская миссия резенская. 805-806 гг. три франкские военские группировки предприняли поход. Поход был неудачный. Все же франкская хроника в этих годах отмечает покорение чешских премен Карлом Великим. Чешские племена (в хрониках циху) обязались платить дань.814 г. умер Карл Великий. В хвалебной автобиографии Карла между землями которыми он владел упоминаются и чешские земли.

 
     
 

КАРАНТАНІЯ

 
 

Карантанія, Хорутанія (словен. Karantanija, Korotan), держава словенців в басейні річки Мура і верхів'ях річки Драва в 7—11 ст.

Слов'янські племена розселилися на східних схилах Альп і у верхній течії Мури, Драви і Сави після того як лангобарди покинули територію для завоювання Італії у 568 р. Вже під 595 р. в «Історії ломбардів» Павла Диякона згадується Слов'янська провінція (лат. provincia Sclaborum), яка вважається початком утворення держави предків сучасних словенців. Слов'янське населення цього регіону було під владою Аварського каганату. Однак у 622 р., скориставшись війною аварів з Візантією слов'яни підняли повстання, на чолі якого встав князь Само, який розгромив в 623 р. аварське військо, а 631 р. відбив набіг франків. Держава Само представляла по суті союз слов'янських племен. Вже в 631 р. згадується Вендська марка (лат. marca Vinedorum), яка, ймовірно, було автономним князівством хорутанів (карантанців) у складі держави Само.

Карантанія стала самостійною після розпаду держави Само (658). Близько 745 р. потрапила у залежність від баварського герцога; у 788—820 васальним князівством Франкської держави; з 820 графством у складі Франкської держави, із якого Карантанія відійшла до Східньо-Франкського королівства. У 976 імператор Оттон II з Карантанії й низки марок, у яких переважало слов'янське населення (Карантанська, Подравська та інших), створив герцогство «Велика Карантанія», яке спочатку 11 ст. розпалося на низку феодальних володінь: Каринтію, Крайну, Каринтійську марку (надалі Штирія) та інших.

Назва Карантанія або Хорутанія (старо-словен. Korotan), можливо, походить від слов'янського кореня gora (гора) й індо-европейського stan (будинок, країна). З іншого боку назва древнього кельтського племені, що мешкав у цьому регіоні, — карнів (лат. carni) — мабуть, перегукується з кельтско-іллірийским словом carn (скеля). У кожному разі назва Карантанія характеризує гірський характер земель, населених предками словенців.

Джерела
Wilhelm Richard Baier (Hrsg.): Karantanien – Mutter von Karnten und Steiermark. Hermagoras, Klagenfurt 2003, ISBN 3-85013-967-0 [Protokollband zur Vortragsreihe der Grazer Urania im Winter 2002, 160 S.]
Paul Gleirscher: Karantanien – das slawische Karnten. Verlag Carinthia, Klagenfurt 2000, ISBN 3-85378-511-5
Hans-Dietrich Kahl: Der Staat der Karantanen: Fakten, Thesen und Fragen zu einer fruhen slawischen Machtbildung im Ostalpenraum, Ljubljana 2002
Walter Kleindl: Die Chronik Osterreichs. Chronik Verlag, Dortmund 1984
Rudolf Reichel: Steirische Landesgeschichte. Leuschner&Lubensky, Graz 1884
Jozko Savli: Slovenska znamenja (Slowenische Zeichen), Gorica – Bilje 1994, ISBN 961-6097-00-8, darin A. Kuhar, Slovene Medieval History, Studia Slovenica
Herwig Wolfram: Die Geburt Mitteleuropas, Geschichte Osterreichs vor seiner Entstehung, Verlag Kremayr & Scheriau 1987

 
     
 

ПЕРШЕ БОЛГАРСЬКЕ ЦАРСТВО

 
 

Перше Болгарське царство (681—1018) — болгарское государство, в период наибольшего расцвета охватывало большую часть Балканского полуострова.

Начало

В 632 году хан Кубрат объединил тюркоязычные протоболгарские племена с местными славянскими племенами. С этого началась история Болгарии как государства.

В 681 году болгарский хан Аспарух разгромил войска императора византийского Константина IV недалеко от устья Дуная. Заключенный договор, по которому Византия вынуждена платить годовой налог болгарскому хану, является официальным признанием существования болгарского государства.

Территория Болгарии охватывала северо-восточную часть современной Болгарии. На востоке был выход к Чёрному морю, на юге горная цепь Стара Планина, на западе река Искыр, северная граница проходила по реке Дунай. Первой столицей был город Плиска.

Крум, Омуртаг, Борис

Болгария расширила свои границы в правление хана Крума (803—814). Он разгромил аваров на западе и византийцев на юге. В 809 году захвачена Сердика (современная София). Император Византии Никифор I собрал огромное войско, одолел болгар, ограбил и поджёг столицу Плиска. Но после этого Крум поднявший население страны на защиту целостности государства в одном из ущелий Старой Планины уничтожил превосходящую армию противника. Никифор погиб в бою в 811 году. В итоге правления этого воинственного болгарского хана, болгарское государство достигло реки Тисс, за которой были мадьяры, и до реки Днестр на востоке, отделявшей болгар от печенегов. На юге граница достигла гор Рила и Радоны. После длительных войн и неуспешных мирных переговорах Крум решил взять Константинополь при помощи огромной армии и осадных машин, но умер при странных обстоятельствах.

30 летний мирный договор с Византией был подписан в правление его сына - хана Омуртага (816—831). В эту эпоху (VIII-IX вв.) были построены замечательные архитектурные и скульптурные памятники Плиска, Мадара. Во время правления царя Бориса I (852—889) священнослужители, братья Кирилл и Мефодий создали славянский алфавит (863). В 865 году христианство объявили государственной религией, впоследствии Бориса I канонизировали.

Симеон Великий и Петр I

Когда на трон развивающейся страны взошел царь Симеон Великий (893—927), начался так называемый “золотой век болгарской литературы”. В период правления Симеона Болгарское царство достигло апогея своего политического и территориального могущества. После победы византийцев у реки Ахелой (917), болгарский царь расширил свое управление до полуострова Галиполи в Греции, захватил Македонию, используя как союзника Сербию, принял ее под покровительство и управление. Царь Симеон Великий вел беспрерывные войны и сумел максимально расширить территорию Болгарии по сравнению с другими правителями.

Вследствие войн наступила нищета. Тяжесть налогов, легших на плечи народу, заставила подняться сопротивление. Появилось движение богомилов, возглавляемое священником Доводкам. В это время в стране правил Петр I (927—969). Богомилы были угрозой правящему классу. Их подвергли преследованиям и мучениям. Распространение их идей велось через аппокрифную литературу. Проповеди богомилов распространялись и за пределами Болгарии. В XII и XIII веках появились многочисленные секты богомилов разного характера, что обусловлено местными условиями. Петр I подписал мирный договор с Византией длившийся около 30 лет на выгодных условиях.

Последний бои с Византией

В 968 году киевский князь Святослав, союзник византийского императора Никифора Фоки, занял северо-восточную часть Болгарии. Но вскоре Святослав заключил союз с болгарским князем Борисом II (969—971). Но византийская армия вытеснила русских и победила болгар. Византийский император Иоанн Цимисхий захватил в плен царя Бориса и установил контроль над северо-восточными областями Болгарии. Западная часть царства с (временными столицами Преспой и Охридом) не смогла долго продержаться. В 1014 году армия Василия II разбила войска царя Самуила. В 1018 году византийцы захватили Охрид. Первое болгарское царство пало.

Порабощение Византией (1018—1185) – это тяжелый период для болгарского народа. Так же народ страдал от набегов и разграблений страны печенегами, и от походов крестоносцев 1096 и 1147 годов. Движение богомильцев в это время стало разрастаться.

 
     
 

ВЕЛИКА МОРАВІЯ

 
 

Велика Моравія (чеш. Velkomoravska rise) — історична держава західних слов'ян у басейні Середнього Дунаю та доходила до верхів'їв рік Лаби й Одеру, виникла наприкінці VIII — початку IX віків на території сучаних Словаччини й Моравії, що досягла розквіту в 860—880 роках.

На початку IX століття князівство на річці Північна Морава, лівому притоці Дунаю, у теперешній східній Чехії, приєднало або підкорило собі слов'янські землі, розташовані навколо нього й домоглося фактичної незалежності від імперії створенної Карлом Великим. Великоморавське князівство об'єднувало в той час слов'янські землі на середньому Дунаєві і його притоках ? чехів, словаків, панонських слов'ян, східних словенців і східних хорватів і прагнуло звільнитися від верховенства й заступництва німецького імператора й баварських єпископів

Князі Моймир І (Mojmir) (830— 846 рр.), який в 833 приєднав до своєї держави Нітранське князівство і Ростислав (846 – 870 рр.) виступили проти агресивної політики німецьких феодалів. Боротьба із зовнішньою експансією, підпорядкована логіці внутрішньодержавного будівництва, змусила Великоморавію прийняти християнство й створити власну церковну організацію. (Термін Великоморавія став уживатися починаючи з візантійського імператора Костянтина VІІ Багрянородного в його праці De Administrando Imperio (бл. 950 року).)

На прохання князя Ростислава сюди були спрямовані знамениті брати місіонери Кирило й Методій, слов'яни по походженню. Ці монахи, Кирило і Мефодій, що діяли у Великоморавії створили одну з слов'янських писемностей — кирилицю або глаголицю. Папа Адріан II висвятив Мефодія на єпископа Моравії та Паннонії, давши йому, як своєму легатові, всі місіонерські повноваження.


мапа


Великомаравія за правління Святополка

По смерті князя Ростислава в країні правив князь Святополк (870-894), який провадив пролатинську політику. При ньому латинський обряд, поширюваний західними місіонерами, взяв гору над візантійським. У 874 році Людвіг Німецький був змушений визнати незалежність Великоморавії. І Велика Моравія перетворилася на королівство, яким князь Святополк правив до 894 року. За добу Святополка Великомаравія набула найбільшого розміру.

Столицею на Великоморавії було місто Велеґрад, чиє місцезнаходження, на сьогоднішній день, невідоме.

На початку X віку Великоморавська держава піддалася вторгненню угорських племен, найбільш великі міста були зруйновані й запустіли. Держава розпалася в результаті мадярського завоювання в 906—907. В Угорщині слов'янське населення було асимільовано. Невдовзі Моравія стала частиною Богемії.

 
     Князі Великоморавської держави
  Моймир I (Майомир) 818-846
  Ростислав (Растислав) 846-870
  Святополк I 870-894
  Моймир II 894-906
 
 

   Князь Моймир (* c.795 - † 846) - перший історичний князь Моравії (830 - 846), заснував династію Моймировчив.

До 830 р. князь Моймир на північній Мораві, лівому притоці середнього Дунаю, підкорив до своєї безпосередньої влади навколишні слов'янські князівства й жупи на середньому Дунаєві. Він підтримав християнських місіонерів, які йшли з Пассау, й в 831 р. хрестився, визнавши над собою сюзеренітет (номінальне верховенство) франкських імператорів, але зберігши повну політичну автономію. У 833 р. завоював Князівство Нітра на території сучасної Словаччини яким правив князь Прибина. Так створилася Велика Моравія, яка згодом перетворилася на королівство Великоморавія.

У 846 р. Великоморавія була унаслідована племінником Моймира Растиславом.

 
     
 

Великая Моравия - первое славянское государство на территории Чехии

Славяне центра и востока Европы, как мы помним, в 454 - 560 гг. переживали эпоху относительного благоденствия из-за отсутствия посягательств на их земли со стороны кочевников востока и стремления германцев овладеть территориями павшей Западно-Римской империи. Район, занятый памятниками археологической культуры Прага - Корчак V - VII вв., указывает на то, что славяне в V - VI вв. спустились долинами рек Прут и Днестр к низовьям Дуная.

Одновременно славяне-анты, создавшие археологическую культуру Прага - Пеньковка V - VII вв., продвинулись с территории правобережного поднепровья на земли современной Румынии и также вышли на дунайский рубеж Восточно-Римской империи ромеев.

Во второй половине VI в. в долину Дуная ворвались орды апар. С приходом новой волны воинственных тюркских кочевников эпоха благоденствия для славян центра и востока Европы завершилась и началась долгая борьба за выживание с жестокими и многочисленными противниками.

В 627-662 гг. сложился военно-государственный союз славян центра Европы во главе с Само.В VII в. могущество авар в центре Европы было поколеблено не только военными действиями государства Само, но и неудачами в борьбе с Византией и немирьем, царившим в степях Северного Причерноморья. Византия искусно сталкивала тюрок-авар с тюрками-булгарами и хазарами, нейтрализуя и тех, и других.

Западные славяне в630 г. нанесли военное поражение армии франков, ведомой королем Дагобертом.

Поеме кончины Само союз западных славян распался. Он в значительной степени выполнил свою задачу по сдерживанию авар и франков. И постепенно на передовые позиции в мире славян центра Европы стала выходить Моравия, отбитая и очищенная от авар. Так обратимся к истории Моравии, ибо ее роль в мире славян Европы в IX в. была едва ли не определяющей.

В эпоху возвышения империи франков Моравия была принуждена к выплате дани германцам. Кроме того, в IX в. земли Моравии были густо заселены германскими колонистами. В IX в. в Моравию стало проникать христианство.

В первой половине IX в. князь Моймир начал объединять славян, населявших Моравию. Так Моймир оказался основоположником государственного устройства Великой Моравии IX в.

Известно о борьбе Моймира с правителем Нитранской области князем Прибиной. Местный князь был изгнан, а его область Моймир включил в состав Великой Моравии. Ниже, рассматривая историю Древней Руси IX - XI вв., мы увидим, как много общего в путях сложения различных славянских государств. Впрочем, заметим мы и разницу в их судьбах. Если в центре Европы славяне боролись с латинизированным германством , то на востоке Европы редкий год обходился без набега тюркских кочевников.

Германский император Людовик в840 г. отнял власть у несговорчивого Моймира и отдал престол Великой Моравии князю Ростиславу, на которого возлагал определенные надежды. Но сколько раз рационализм германцев спотыкался о загадки славянской души!

Ростислав не просто подобно Моймиру проявлял недовольство засилием германцев в Моравии. Он пошел дальше. Ростислав принялся строить города и крепости Девин, Велеград и пр. Великая Моравия вступила в тесный союз со страдавшими от германского засилия Чехией и Болгарией. Вся эта центрально-европейская сила была повернута Ростиславом против Германии, и началась война.

Лудвиг Немецкий в855 г. организовал военный похода пределы Моравии. Ростислав отразил вторжение и сам вторгся на земли восточных марок империи. О выплате Моравией дани Латинской империи не шло и речи. Отнюдь не случайно князь Великой Моравии Ростислав в862 г. отправил послов в Византию, прося прислать христианского проповедника. Обратимся к свидетельству "Ипатьевской летописи". Под898 г. в ней помещен рассказ о событиях, ранее произошедших в Великой Моравии: "Князья Ростислав, Святополк и Коцел послали к царю Михаилу (Михаил III 842 - 867 гг.) говоря - земля наша крещена, но нет в ней учителя. Кто бы нас научил и растолковал святые книги, ибо не разумеем ни греческому языку ни латинскому. На совете Михаилу сказали, что есть в Солуни муж именем Лев, а его сыновья разумеют язык словенский. Михаил послал в Солунь- прислать Мефодия и Константина. Они пришли к князьям Ростиславу и Святополку и Коцелу. И начали составлять письмена азбукой словянской. Немцы (ньчии) начали хулить славянские книги, говоря, что недостойно ни одному из языков иметь букв своих кроме еврейского, греческого и латинского" (перевод со старославянского сделал автор настоящей книги). И тут составитель Ипатьевской летописи дал отповедь латинянам: "... да аще кто хулить словеньскую грамоту да буть отлучен от церкве... ти бо суть волци. а не овци... "

Константин вернулся учить болгар, а Мефодий остался в Моравии. Князь Коцел поставил Мефо-дия во главе кафедры епископа в Паннонии. Мефодий посадил за работу попа-скорописца, и в шесть месяцев, с марта по октябрь, были переложены христианские книги с греческого на славянский язык. Так мир славян центра Европы в862 г. принял христианство из рук Византии.

Реакция германского духовенства не заставила себя долго ждать. Латиняне повели беспощадную борьбу с Ростиславом, политика которого напугала их больше, чем все славянское воинство. В Германии вспомнили о правившем в Нитре племяннике Ростислава Святополке. Последний схватил дядю и выдал германцам. Ростислава ослепили и заключили в темницу.

В то же время в плен к германцам попал Мефодий.

Князь Святополк в870 г. утвердился на столе Великой Моравии, признав верховную власть Германской империи. И вновь надежды Германии были обмануты. Вызвавший подозрения в неверности Святополк был схвачен и отправлен в Регенсбург на суд Лудвига Немецкого. А покинутая князьями Моравия попала в руки маркграфов.

Нет ничего удивительного в том, что очень скоро над Моравией занялось пламя восстания, во главе которого стал человек с удивительно красивым именем - Славомир. Лудвиг Немецкий решил погасить пламя встречным огнем. В Германии Святополка признали невиновным и отправили на умиротворение Моравии. И снова надежды Германии не сбылись. Святополк объединился с восставшими, изгнал из Моравии маркграфов и истребил едва не все германское войско. Произошли те события в871 г.

И тут судьба, хотя и не надолго, смилостивилась над Великой Моравией. В874 г. в Форхгейме Лудвиг Немецкий, стесненный немирьем в Германии, заключил со Святополком мир, выгодный скорее Моравии. Одновременно распахнулись окованные железом ворота перед Мефодием, возвратившимся в Моравию. Но конца разгоревшейся в IX в. в Моравии борьбе латинского запада с восточным (православным) христианством видно не было. Германская партия принудила Святополка поставить в помощники к Мефодию епископа Викинга. Мефодий умер в884 г., и Викинг, став во главе архиепископской кафедры Моравии и Паннонии, принялся за изгнание учеников Мефодия и передачу церковной власти в руки выходцев из Германии.

В 887 - 899 гг. Германией правил Арнульф. Князь Святополк умел уберечь пределы Великой Моравии от маркграфов. Более того, могущество Святополка охраняло безопасность входивших в состав державы Чехии, Паннонии, Лузации, Словакии.

После кончины Святополка (+894 г.), как часто случается в истории, его сыновья принялись за дележ отцовского наследства, не держа при этом в голове и мысли о целостности и силе государства. Этим не преминула воспользоваться Чехия. Тем временем и Арнульф все более вникал вдела Моравии. И туч в центр Европы ворвались угры. Выше писалось, что пригласил их на средний Дунай Арнульф.

Ослабленная смутой Моравия не выстояла. Ее земли заволокло пылью, поднявшейся от копыт угорских лошадей. И мы вновь сталкиваемся с особенностью славянской истории. Угры разрушили государственность Великой Моравии. Но угры же отбросили германцев к западу от славянских земель Карпатской котловины.

В XI в. Моравия была отнята у угров Чехией и с тех пор выступала как самобытная провинция Чешского государства. Лежащая к северо-востоку от земель Моравии Словакия при сыне Святополка князе Моймире II также подпала под власть угров. Часть Словакии, тяготевшая к Чехии, со своими князьями Спитигневом и Вратиславом угорскому вторжению предпочла власть Германии. В900 г. Словакия выступила как союзница Германии во время похода германцев в Моравию. Особенность Словакии в том, что она долее Чехии и Моравии хранила верность греческому обряду, кириллице и всему строю архитектуры, языка и культуры, присущему славянам центра Европы эпохи великоморавских князей Ростислава и Святополка.

 
     
 

ПОЛАБСЬКІ СЛОВЯНИ

 
 

Пола?би, полабські словяни — большая группа западнославянских племён, населявшая до середины 2-го тыс. н. э. восток, север и северо-запад современной Германии: территории от устья р. Лаба (Эльба) и её притока р. Сала (Заале) на Западе, до р. Одра (Водра, Одер) на востоке, от Рудных гор на юге и до Балтийского моря на севере. Таким образом, земли полабских славян охватывали не менее трети современного немецкого государства. Объединялись полабские славяне в три племенных союза: лужицкие сербы (лужичане), лютичи (велеты или вильцы) и бодричи (ободриты, рароги или ререки).

Полабские славяне имели собственные независимые протогосударственные образования, просуществовавшие до XI—XIII веков, после чего они были так или иначе поглощены немецкими государственными образованиями, которые входили в состав Священной Римской империи. В настоящее время все полабские славяне, за исключением остатков лужичан, онемечены. Процесс онемечивания длился несколько столетий и имел как насильственные формы (например, в средневековье издавались многочисленные законы в различных городах Германии, запрещающие выступать в суде на славянском языке, и т. д.), так и «естественные» формы (например, человек, перемещаясь по стране, переселяясь куда-то, приобретая новую профессию, попадая в армию, торгуя, так или иначе участвуя в жизни государства, официальным языком которого был немецкий, был вынужден учить этот язык и обучать ему своих детей). Известно[источник?], что к Мартину Лютеру, после того, как он сделал перевод Библии, на немецкий язык, заложив этим самым, кстати, основу современного литературного немецкого языка, приходили послы от лужицких сербов с просьбой, чтобы он сделал перевод Библии и на сербский язык. Из чего можно допустить, что Мартин Лютер владел сербским языком в достаточной степени, чтобы перевести на него Библию. Кстати, существует предположение, что по-настоящему его имя выглядело как Мартын Лютарь[источник?]. «Последний» человек, знавший «Отче Наш» по-славянски в Люнебурге, городе, расположенном недалеко от Гамбурга, умер в 1780 г.[источник?] Далее на восток славянские языки просуществовали значительно дольше, в Лужице — вплоть до наших дней. Бабка канцлера Бисмарка, по его же собственным словам (он упоминал об этом в своих письмах)[источник?], не знала ни одного слова по-немецки, и говорила только «по-вендски». Вендами немцы традиционно называли и называют до сих пор исконное, коренное славянское население Германии.

Вот некоторые описания полабских славян, оставленные современниками:
• Титмар Мерзебургский (ранее 1018 года) «Хроника»: «Есть на земле ратарей некий город, по имени Радигощ, он треугольной формы и имеет трое врат, со всех сторон его окружает большой лес, неприкосновенный и священный в глазах местных жителей. Двое ворот города открыты для всех приходящих; третьи, самые малые обращены на восток, ведут к морю, лежащему поблизости и на вид ужасному. У этих ворот не стоит ничего, кроме искусно построенного из дерева храма, в котором опорные столпы заменены рогами различных зверей. Стены его извне, как всякий может видеть, украшены чудесной резьбой, изображающей различных богов и богинь, а внутри стоят идолы богов ручной работы, страшные на вид, в полном вооружении, в шлемах и латах, на каждом вырезано его имя. Главный из них, которого особенно уважают и почитают все язычники, называется Сварожич.»
• Географ Адам Бременский (ок. 1066 г), «Деяния священников Гамбургской церкви»:

«Славяния в десять раз больше нашей Саксонии, если причислять к ней чехов и живущих по ту сторону Одры поляков, которые не отличаются от жителей Славянии ни своей внешностью, ни языком…. Славянских народов существует много. Среди них наиболее западные вагры, живущие на границе с трансальбингами. Их город, лежащий у моря Алдинбург (Старград). Затем следуют ободриты, которых теперь называют ререгами, а их город Магнополис (Велеград). К востоку от нас (от Гамбурга) живут полабинги (полабы), город которых называется Рацисбургом (Ратибор). За ними лингоны (глиняне) и варабы. Далее следуют хижане и черезпеняне, которые отделяются от долечан и ратарей рекой Пеной и городом Дымином. Там предел Гамбургской епархии. Хижане и черезпеняне живут к северу от реки Пены, доленчане и ратари — к югу. Эти четыре народа по причине храбрости называются вильцами, или лютичами. Есть ещё и другие славянские племена, которые живут между Лабой и Одрой…. из всех них самыми могущественными являются ратари, живущие в центре… Их город — всемирно известная Ретра (Радигост, Радигощ) — седалище идолослужения, там построен огромный храм в честь демонов, главный из которых Радигост. Изображение его сделано из золота, ложе из пурпура. Самый город имеет девять ворот и окружен со всех сторон глубоким озером, через которое для перехода построен бревенчатый мост, но через него разрешается переходить только идущим ради жертвоприношения или вопрошения оракула… Говорят, что от Гамбурга до Храма четыре дня пути.»
• Гельмольд фон Бозау (сер. XII века), «Славянская Хроника» сообщал :

«…Суть иные вендов роды, между Эльба и Одер реками живут и далеко к полудню простираются, как и гурули, гевельды, сущие при Гибале реке и Доксе, левбузы, ивилины, сторреланы с иными. К западной же стороне провинция винулов, которыми ленчане и редари именуются. Город их славный Ретра, там капище великое и главный бог их — Радегаст…»"…Их четыре племени и они называются лютичами, или вильцами; из них хижане и черезпеняне, как известно, обитают по ту сторону Пены, ратари же и долечане желали господствовать вследствие того, что у них имеется древнейший город и знаменитейший храм, в котором выставлен идол Радегаста, и они только себе приписывают единственное право на первенство потому, что все славянские народы часто их посещают ради получения ответов и ежегодных жертвоприношений…"
• Саксон Грамматик пишет: «Город Аркона лежит на вершине высокой скалы; с севера, востока и юга ограждён природной защитой… с западной стороны защищает его высокая насыпь в 50 локтей… Посреди города лежит открытая площадь, на которой возвышается деревянный храм, прекрасной работы, но почтённый не столько по великолепию зодчества, сколько по величию бога, которому здесь воздвигнут кумир. Вся внешняя сторона здания блистала искусно сделанными барельефами различных фигур, но безобразно и грубо раскрашенными. Только один вход был во внутренность храма, окружённого двойной оградой… В самом храме стоял большой, превосходящий рост человеческий, кумир, (Свентовита) с четырьмя головами, на стольких же шеях, из которых две выходили из груди и две — к хребту, но так, что из обеих передних и обеих задних голов одна смотрела направо, а другая — налево. Волосы и борода были подстрижены коротко, и в этом, казалось, художник сообразовывался с обыкновением руян. В правой руке кумир держал рог из различных металлов, который каждый год обыкновенно наполнялся вином из рук жреца для гадания о плодородии следующего года; левая рука уподоблялась луку. Верхняя одежда спускалась до берцов, которые составлены были из различных сортов деревьев и так искусно были соединены с коленами, что только при внимательном рассматривании можно было различить фуги. Ноги стояли наравне с землёй, их фундамент сделан был под полом. В небольшом отдалении видны были узда и седло кумира с другими принадлежностями. Рассматривающего более всего поражал меч огромной величины, ножны, чёрен которого, помимо красивых резных форм отличались серебряной отделкой… Кроме того этот бог имел также храмы в многих других местах, управляемые жрецами меньшей важности. Кроме того при нём был конь, совершенно белый, у которого выдернуть волос из гривы или хвоста почиталось нечестием… Святовита символизировали разные знаки, в частности, резные орлы и знамёна, главное из которых называлось Станица… Власть этого небольшого куска полотна была сильнее власти княжеской.»
• Гельмольд фон Бозау описывает что когда на пиру славяне чествовали злого бога Чернобога, то при обносе гостей чашею каждый произносил проклятия, а не слова благословения: «Удивительное суеверие славян, ибо они на своих празднествах и пирах обносят круговую чашу, возглашая над нею слова — не скажу благословения, но проклятия, во имя богов доброго и злого, так как ожидают от доброго бога счастливой доли, а от злого — несчастливой». [1].

История полабских или прибалтийских славян

Полабские или прибалтийские славяне — условное название для различных ветвей славянского племени, занимавших южное побережье Балтийского моря и бассейн р. Лабы (Эльбы) и дробившихся на массу мелких колен. Из них особенное значение имеют бодричи (ободриты, рароги) на северо-западе, лютичи (вильцы, велеты) в центральных областях, лужицкие сербы (сербы, лужичане) на юге. Различные местные условия наложили своеобразный отпечаток на историю бодричей, лютичей и лужичан: так, например, бодричи благодаря соседству с франками, поначалу часто действовали заодно с последними, поддерживавшими бодричских князей в их стремлении к усилению власти. У лютичей, наоборот, княжеская власть была отменена и господство перешло в руки аристократии. Лужичане, соседствовавшие с чехами, долгое время разделяли общую с ними историю. Много, однако, есть и сходного в истории полабских славян.

Начиная с IX и, даже VIII века н. э. их жизнь протекла в упорной борьбе с постоянными попытками немецкого вторжения. Начало этим бесконечным попыткам завоевания положил ещё Карл Великий, который пытался объединить под властью своей империи все соседние с ней племена, как немецкие по этнической принадлежности, так и другие — в частности славянские. Надо отметить, что поначалу, когда ещё не все соседние полабским славянам, германские племена были покорены и христианизированы, зачастую, они действовали заодно со славянами. Например, войско, отправленное Карлом Великим на завоевание сорбов (лужицких сербов) было уничтожено саксами, которые в то время, подобно славянам, боролись против христианизации и против присоединения к империи Карла. Но, постепенно, по мере покорения и христианизации собственно немецких племён Германии, земли полабских славян, в этом регионе, становятся единственной мишенью организованного наступления немецкой империи, поощряемого и инициируемого Римской католической церковью. X—XIII вв. характеризуются частыми и кровопролитными войнами между полабскими славянами и наступающими немцами и датчанами. Эти войны сопровождаются попытками христианизации славян. В ходе этих войн те или иные земли П. славян на некоторое время подпадают под власть немцев, затем славяне освобождаются от них и существуют независимо какое-то время, затем все повторяется снова. Зачастую, славяне переходят в контрнаступление. В это время в немецких летописях зафиксированы частые ответные походы славян на земли немцев, в ходе которых они разоряют немецкие поселения, жгут города и монастыри, грабят и убивают жителей, уводят пленных. Дания долгое время, до короля Вальдемара I, платила дань городу Аркона — столице племени руян, входившего в состав союза ободритов (бодричей или рарогов). Но король Вальдемар I Великий в конце-концов уничтожил Аркону. Ирония заключается в том, что Вальдемар по матери был правнуком Владимира Мономаха, в честь которого и получил своё имя. В конце концов, приблизительно к XII—XIII векам, все славянские земли Полабья вливаются в те или иные государственные немецкие образования в составе Священной Римской империи и принимают христианство по римскому образцу.

После этого, начинается постепенный процесс онемечивания местного населения, который продлился несколько веков. Ему подверглись огромные массы людей. Онемечивание происходило несколькими путями, в том числе, посредством притока на земли П. славян немецких переселенцев, благодаря законодательному укоренению немецкого языка, присвоению славянам немецких или «немецкообразных» фамилий, межэтническим бракам, влиянию Церкви и т. д.

Внутренняя политика полабских славян характеризовалась частыми взаимными распрями, разжигаемыми и инициируемыми немцами, отсутствием постоянной, долговременной координации и организации. Они так и не создали в полном объёме своего сильного, централизованного государства, по примеру соседних, принявших христианство и учредивших центральную власть славянских и немецких народов. Это стало одной из причин поражения полабских славян в противостоянии с германской феодальной системой.

Единственной частью современного немецкого населения, которая все ещё сохранила свой славянский язык и культуру являются лужичане.

Остальные полабские славяне хотя и онемечились, но не бесследно. От них современной Германии досталось огромное количество топографических названий. См. Славянская топонимика Германии Кроме этого, постепенно онемечившись, полабские славяне передали современным немцам массу славянских по происхождению фамилий. См. Славянские по происхождению фамилии современных немцев

Источники для истории полабских или прибалтийских славян:

Датские анналы, немецкие летописи, как официальные, так и в обработке отдельных писателей (Эгингард, Видукинд, Тятмар Мерзебургский, Адам Бременский, Гельмольд, Герборд), грамоты (см. «Monumenta Germaniae historica» Пертца, «Monumenta P oloniae historica»). Пособия: L. Giesebrecht, «Wendische Geschichten» (Берл., 1843); П. Шафарик, «Славянские древности» (т. II, кн. III. рус. пер. Москва, 1848); Павинский, «Полабские славяне» (СПб., 1871); Гильфердинг, «История балтийских славян» («Соч.», т. IV, СПб., 1874); Котляревский, «Юридические древности П. славян» и «Сказания об Оттоне Бамбергском» (1874); Первольф, «Германизация балтийских славян» (СПб., 1876); H. Лебедев, «последняя борьба балтийских славян против онемечения» (во 2-ой части — обзор источников); Siemawski, «Pogla d na dzieje s l owian zachodno-po l niocnych» (1881); Bogus l awski a Hornik, «Historija serbskeho naroda» (1884).

 
     
Петрівка.2007-2008